Sëmundjet retinologjike janë një grup gjendjesh mjekësore që prekin retinën, si degjenerimi makular, retinopatia diabetike, edema makulare etj. Këto gjendje mund të çojnë në dëmtim ose humbje të plotë të shikimit, prandaj në Sistina Oftalmologija jemi duke punuar vazhdimisht në aplikimin e trajtimeve dhe zgjidhjeve efektive për ruajtjen e shikimit.

Në bashkëpunim me Bayer, organizuam një punëtori ku shqyrtuam dhe zgjidhëm praktikisht raste të komplikuara retinologjike. Në këtë punëtori morën pjesë oftalmologët tanë, oftalmologët nga Klinika Universitare për sëmundje të syrit dhe mjekët e rinj nga Programi Për Specializim të Sistina Oftalmologija.