Për shkak të zgjerimit të ekipit tonë në qytetet e Tetovës , “Sistina Oftalmologji” shpall konkurs pune për:

  1. Motër medicinale në Tetovë – 1 pozitë

Kualifikimet e nevojshme:

  • Arsim mjekësor;
  • Ta ketë kaluar provimin shtetëror për motër medicinale;
  • Përvojë pune 1 vjeçare do të konsiderohet përparësi;
  • Aftësi kompjuterike;
  • Njohuri të gjuhës angleze;

Profil personal

  • Organizim dhe përgjegjësi
  • Aftësi të shkëlqyera komunikimi
  • Qëndrim profesional dhe sjellje e mirë me pacientët
  • Besnikëri, vetiniciativë, i tërthortë, energjik

Nëse mendoni se i plotësoni kushtet e mësipërme dhe jeni të interesuar për sfida të reja dhe zhvillim të vazhdueshëm të karrierës tuaj, dërgoni CV -në tuaj me foton tuaj në adresën e mëposhtme të emailit: kariera@sistinaoftalmologija.mk, me shënim të detyrueshëm “Për konkurs pune për motër medicinale në Tetovë ”për vendin ku po aplikoni për punë.

Vetëm aplikacionet që do të hyjnë në rrethin më të ngushtë do të kontaktohen.