д-р Весна Чадо

Јули 15, 2021

Кога луѓето веруваат, тие се посветени. Кога се посветени, тие се ефикасни. Кога луѓето се ефикасни, целите се постигнати

Болниците кои своето работење го темелат на доверба, создаваат долгорочни и позитивни односи со пациентите, вработените и со општествената заедница во целина, а истовремено економски растат и се развиваат.   HBR известува, дека организациите, во кои има висок степен на доверба меѓу луѓето, покажуваат поуспешно, како резултат на поголема продуктивност на вработените, позитивна клима за работа , како и подготвеност за тимска работа во остварувањето на заедничките цели.  Според HBR , во споредба со компаниите со низок степен на доверба,  во компаниите со висок степен  луѓето се  за 74 % помалку под стрес,  за 106 % повеќе вложуваат енергија во работата,  за 50 % имаат поголема продуктивност, за 13 % помалку користат боледување,  за 76 % имаат поголем работен ангажман,  за  29 % поголемо е задоволството од животот и за 40 % помалку се исцрпени.  Глобално истражување, спроведено од PwC  во 2016 година,  покажало дека 55 % од извршните директори нотирале дека понискиот степен на доверба во организацијата е диреткна закана за нивниот раст.

Во здравството, сигурноста и поддршката во работната средина,  се од суштинско значење за остваување на контакти,  доверба и соработка.  Довербата меѓу пациентите и вработените во болниците  ( лекари, медицински сестри, администратори ), во голема мера влијае на кончениот исход на медицинскиот третман, но и ги поттикнува пациентите да се грижат превентивно за своето здравје.Д-р   J.R. Baron,  извршен директот на американскиот одбор за Интерна медицина и ABIM фондација вели : „На првата посета на пациент во мојата ординација,  доцнев 30 мин. Пациентката,  разбирливо беше бесна.  Наместо да се правдам,  искрено се извинив.  Тогаш , пациентката се смири.  Почнавме со третманот и го решивме нејзиниот проблем.  Како пациент и лекар, соработуваме веќе 20 години, и кога имаше здравствен проблем и кога немаше.   Првата средба со пациентката,  ме научи дека луѓето сакаат да бидат почитувани и сослушани во ординацијата,  во спротивно никогаш нема да стекнат доверба,  нужно потребна за успешна медицинска грижа. “ Примерот на Д-р   J.R. Baron,  покажува дека здравствените работници,  треба да бидат посветени и со пациентите и да постапуваат на начин,  на кој би сакале да се постапува со нив.  Пациентите се ранливи, и сакаат да бидат сослушани, разбрани и да учествуваат во процесот на лекувањето.  Болниците,  кои во фокусот на својата работа ги имаат емотивните и физичките потреби на пациентите и ја пратктикуваат филозофијата на  PX ( Patient Experience ),  ја стекнуваат довербата на пациентите и постигнуваат поголем економски раст и развој.  Затоа што,  како што вели познатата Американска поетеса Maya Angelou  “Луѓето ќе заборават што сте кажале и што сте направиле, но никогаш нема да заборават како сте направиле да се чувствуваат.”

 

Доверба за време на Ковид – 19

Факторот доверба стана клучен,  за време на пандемијата. Заради опасноста по нивното здравје,пациентите будно ги следеа сите инфромациии проценуваат реакциите и работата на болниците.  На нивната  доверба,  секако влијаешестручноста и експедитивноста на персоналот, нивното етичко и морално однесување, нивните остварени ветувања, како и општествената одговорност на болниците.

Според Edelman Trust Barometer во 2020 година,  во време на пандемијата,  организациите може да остварат нови врски со своите корисници на услуги или пак постоечките да ги загубат засекогаш.  Повеќе од третина од корисниците, ги бираат организациите заради нивниот иновативен пристап, но и заради хуманиот пристап и разбирање за време на кризата. Наспроти тоа,  71 % од корисниците,  ако забележат дека на компаниите им е поважен профитот од луѓето,  ја губат довербата во таа комапнија , засекогаш.   Ова, исто така се однесува, и на потребата на вработените за физичка и емотивна поддршка на работното место и во општествената заедница.  Преку поддршката,  се создава лојалност и посветеност од страна на вработените .  Според неодамнешни истражувања , кога работната атмосфера е позитивна и кога менаџерите се грижат за благосотојбата на вработените , компаниите остваруваат поголем економски раст и развој.

 

Како да се оствари доверба во дигиталната комуникација

Дигитализацијата  во здравството, истовремено е и  закана  и можност за меѓучовечките односи.  Здравствените установи, се принудени оперативните и комуникациските стратегии,  да ги прилагодат на емотивните и на физичките потреби на пациентите, вработените и на пошироката општествена заедница,  истовремено.   Oнлајн медицински услуги, преку компјутер или телефон,  со далечинско следење или дигитални здравствени апликации, се наметнуваат како неопходност за време на пандемијата. Овој тренд ќе продолжи да се развива и во иднина.  Но, во дигиталната комуникација,  довербата меѓу пациентите и медицинските работници,  може да биде ставена под знакпрашање. Личниот контакт и физичкото соочување до почетокот на кризата беше доминантна форма на комуникација и стекнување на доверба. Но, неодамнешните истражувања во неколку големи болници во САД, покажаа позитивни резултати од дигитализацијата на комуникациите меѓу пациентите и болниците. Имено, задоволството од искуствата на пациентите од различни  старосни групи во користењето на дигиталните канали за виртуелна медицинска грижа, можат да се споредат со искуствата кои пациентите ги имаат при непосредна посета на болницата.

Уште повеќе, минатата година истражувањето, за квалиетот на дигиталната комуникација во здравствената грижа,  спроведено од Virginia Commonwealth University Health,  покажа дека дигитализацијата ги намалила за 5 % неодржаните прегледи,  во споредба со времето пред пандемијата.

Очигледно е дека здравствените работници , дигитализацијата во здравството или  „виртуелната грижа за пациентите “ ,  треба да ја сметаат за сериозен партнер во создавањето на доверливи и долготрајни односи со пациентите и со општествената заедница во целина.

Од  друга страна,  брзата и напредна употреба на иновативни дигитални алатки, покрај предностите носи и закани кои ја нарушуваат довербата во работењето. Дигиталната трансформација на комуникациите може директно  да ја наруши приватноста на пациентот, безбедноста и отчетноста на податоците за неговата здравствена состојба.   Harward Business Review известува, дека владите, коропорациите и другите релевантни институции, треба заеднички, да вложат напори во борбата против хакерството, бесправното следење на локациите и користење на податоците, асо тоа да обезбедат сигурност и доверба кај своите пациенти. Потребно е да се работи на поствување на интегриран сигурносен систем и законски рамки кои ќе можат да ја контролираат безбедноста на ресурсите и податоците кои без тоа можат лесно да се злоупотребени. Новата реалност,  дефинитивно ќе постави нови граници и форми на губење и стекнување довербаво рамките на кои ќе се развива конкурентноста на сите чинители во здравството.

Dr. Vesna Cado, is a Co-founder & Managing partner at Eye Hospital Sistina Oftalmologija / Researcher / International University of Monaco