Politika e “cookies”

Kjo politikë e Cookies dedikohet vetëm për mbrojtjen e privatësisë së të dhënave personale gjatë vizitës/regjistrimit në internet faqe (në tekstin e mëtejshëm – faqja) dhe nuk ka të bëjë me të dhënat personale që grumbullohen në mënyrë tjetër, dhe as me vizitën tuaj në ueb faqet tjera, deri te cilat qaseni nëpërmjet faqes sonë.

“Cookies” janë skedarë të vegjël teksti të cilët ruhen në kompjuterin tuaj, për shkak të ndjekjes së lëvizjes së shfletuesit tuaj të internetit nga ana e ueb faqes, por nuk lidhen me të dhënat tuaja personale të cilat na i keni dërguar. Me ndihmën e këtyre skedarëve SHPSH „Sistina Oftalmologjia“ – Shkup e ndjek lëvizjen e vizitorëve të faqes nëpër të dhe në këtë mënyrë mbledh të dhëna që të përmirësohet përvoja shfrytëzuese dhe që ta avancojë funksionalitetin e ueb faqes. Në ueb faqe ka vetëm lloje të këtilla të “Cookies” të cilat ruhen në kompjuterin e shfrytëzuesit aq kohë sa janë të vendosura në internet shfletues. Shfrytëzuesit mund të zgjedhin t’i vendosin shfletuesit e tyre në internet që t’i refuzojnë “cookies”. Nëse shfrytëzuesit e zgjedhin këtë mundësi, disa pjesë të faqes mund të mos funksionojnë siç është paraparë.

Remarketing

SHPSH „Sistina Oftalmologjia“ – Shkup informatat që i grumbullon nëpërmjet shfrytëzimit të „cookies”, i shfrytëzon për remarekting për Google Ads dhe Facebook, gjegjësisht për reklamim të vet në ueb faqet tjera, të cilat do t’i vizitojë shfrytëzuesi i cili paraprakisht e ka vizituar ueb faqen www.sistinaoftalmologija.mk.

Google, Facebook dhe palët tjera të treta paraqesin Google Аds, gjegjësisht të ashtuquajturat “ads” nëpër ueb faqe dhe aplikacione të ndryshme, të cilat shfrytëzuesi i viziton dhe i përdor. Këto „ads” bazohen edhe në vizitat paraprake të shfrytëzuesve të ueb faqes së SHPSH „Sistina Oftalmologjia“ – Shkup, nëpërmjet shfrytëzimit të “cookies”.

Për shembull: kur me vizitën e www.sistinaoftalmologija.mk shfrytëzuesi është interesuar për ndonjë shërbim ose pajisje të caktuar, pa bërë porosi konkrete, me një aktivitet të tillë gjenerohet informacion i cili mund të paraqitet në formë të shpalljes në Google dhe Facebook dhe shfrytëzuesit, në bazë të interesit të tij të mëparshëm gjatë vizitës së faqes tjetër të internetit e cila po ashtu shfrytëzon “ads” në Google, t’i prezantohet reklama për SHPSH „Sistina Oftalmologjia“ – Shkup, ose përmbajtja që ka vizitua në faqen e SHPSH „Sistina Oftalmologjia“ – Shkup. Të gjitha të dhënat e grumbulluara nga SHPSH „Sistina Oftalmologjia“ – Shkup do të shfrytëzohen në pajtim me Politikën e privatësisë së SHPSH „Sistina Oftalmologjia“- Shkup, gjegjësisht me politikat për privatësi të Google dhe Facebook. për të dhënat e grumbulluara te ata.

Shfrytëzuesit mundet vet t’i rregullojnë parametrat për mënyrën në të cilën Google dhe Facebook reklamojnë te ata me qasje në faqet vijuese: Për „Google”: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en, dhe për „Facebook”: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/. Shfrytëzuesi mund tërësisht të mënjanojë mënyrën e këtillë të reklamimit, bazuar në interesin e tij të mëparshëm me vendosjen e rregullave për cookies në internet shfletuesin të cilin e shfrytëzon shfrytëzuesi. DoNotTrack (“DNT”) është funksionalitet i cili i mundëson shfrytëzuesit ta rregullojë shfletuesin e internetit në mënyrë që do t’i informojë ueb faqet se lëvizja e tij në internet nuk dëshiron të ndiqet. “DNT” funksionalitetin shfrytëzuesi mund ta mundësojë ose pamundësojë me vizitë të pjesës “Parametra” (Preferences) ose „Cilësime”(Settings) në ueb shfletuesin të cilin e përdor.

Për përvojë më të mirë shfrytëzuese, Sistina Oftalmologjia përdor “cookies”. Me shfrytëzim të mëtutjeshëm të ueb faqes, pajtoheni me përdorimin e politikës së “cookies”.

Ka fushë për klikim Pranoj.