Услуги

Дијабетес и ретина

Сите витректомии се изведуваат на отвори помали од 1mm (23, 25 и 27 gauge) и си одите дома по интервенцијата. Освен оперативниот метод, вршиме медикаментозно лекување на ретиналните болести со анти - ВЕГФ третман со инјектирање на интраокуларната инекција Авастин и Eylea.